Eindejaarstips 2015

 

Aanschaf voordelige auto

Door nog dit jaar een nieuwe auto aan te schaffen of te leasen kan een aanzienlijk fiscaal voordeel behaald worden en nog 5 jaar genoten worden van de voordelige bijtellingstarieven, omdat er voor het jaar 2017 waarschijnlijk (stemming van het belastingplan door de 1e Kamer moet nog plaatsvinden) grote hervormingen t.a.v. van de bijtelling van de auto van de zaak of eigen onderneming op stapel staan.

Energie-investeringsaftrek

De EIA (Energiebesparende Investeringen) zal in 2016 58% bedragen, terwijl deze voor 2015 maar 41,5% bedraagt. Het kan fiscaal gunstiger zijn om de EIA uit te stellen tot 2016.

Herinvesteringsreserve

Heeft u  nog een HIR (HerInvesteringsReserve) op de balans staan wegens een in voorgaande jaren verkocht bedrijfsmiddel waarop een boekwinst is behaald? En was er het voornemen om herinvesteren? Let op dat deze HIR binnen 3 jaar moet plaatsvinden, anders valt deze vrij in de winst. Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor de termijn van 3 jaar kan worden verlengd.

Voorkom verliesverdamping

Voorkom achterstand in aflossing eigen woning waardoor de schuld naar BOX III verhuisd en de rente niet meer aftrekbaar is.

Pensioentekort?

Heeft u een pensioentekort, maak tijdelijk gebruik van aftrek lijfrente premies.

Vakantiebaan gehad?

En nog geen T biljet ingediend? Controleer of er op de jaaropgaven loonheffing vermeld staat, wellicht kan er d.m.v. het invullen van een T Biljet deze loonheffing of een gedeelte ervan worden teruggevraagd. Dit moet wel binnen 5 jaar na einde van betreffende kalenderjaar.

Onderneming gestart.

Wilt u gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, let erop dat u dan minimaal 1225 uren voor de onderneming moet hebben “gewerkt”.

Startende ondernemers die investeringen hebben gedaan, kunnen de eerste 3 jaar gebruik maken van de willekeurige afschrijving. D.w.z. de ondernemer kan deze investering in deze jaren volledig afschrijven tot de restwaarde, indien dat fiscaal voordelig is.

WKR

Sinds 1-1-2015 is de WKR (Werk Kosten Regeling) van toepassing, let op dat u voor het einde van het jaar geëvalueerd heeft of alle (on)kosten juist zijn verwerkt en of de vrije ruimte niet is overschreden.

Premiekorting jonge werknemers

Tot 31 december 2015 is het nog mogelijk om in aanmerking te komen voor de regeling premiekorting jonge werknemers. De werknemer moet tussen de 18 en 27 jaar zijn en voordat zij in dienst kwamen recht hebben gehad op een WW of bijstanduitkering.

VAR

Wordt er in uw onderneming gebruik gemaakt van ZZPérs? Let op dat u in 2016 samen verantwoordelijk bent voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie.  De VAR verdwijnt in 2016 en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties treedt in werking. Op de site van de belastingdienst staan voorbeeldovereenkomsten tussen opdrachtgevers en ZZPérs, die door de belastingdienst goedgekeurd zijn en waar dan geen sprake is van een dienstverband.

Werkbonus

De leeftijd voor toepassing van de werkbonus wordt m.i.v. 1-1-2016 62 jaar ipv 61 jaar. Vanaf 2018 verdwijnt de werkbonus.

Regel een personeelsfonds

Hebt u, werkgever, al een personeelsfonds binnen uw bedrijf? Zo’n fonds kan erg nuttig zijn in combinatie met de werkkostenregeling. U kunt als werkgever een belastingvrije bijdrage verstrekken aan de kas van het personeelsfonds. Die bijdrage is – binnen de grenzen van de redelijkheid – géén loon voor de werknemers, en u kunt die bijdrage wél als loonkosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat tenminste driekwart van de werknemers lid kan worden van het fonds én dat het fonds met het geld leuke dingen doet voor het personeel. Het personeelsfonds wordt een aantrekkelijk alternatief voor ‘leuke dingen voor het personeel’ als u de vrije loonruimte van 1,2% van de loonsom (onder de werkkostenregeling) al voor andere personeelsvoorzieningen heeft benut.

Een belastingvrije bonus onder de WKR

Als u de werkkostenregeling (WKR) heeft ingevoerd kunt u uw medewerkers een belastingvrije bonus (in geld) uitkeren onder de vrije ruimte.
Financiën keurt een vrije bonus van € 2.400 per jaar per werknemer (ineens, of 12 maanden x € 200) in alle gevallen goed, zonder nader bewijs, zonder nadere onderbouwing. Bij een hogere vrije bonus wordt het gebruikelijkheidscriterium toegepast.

Investeren plannen: in 2015 of 2016

Bent u van plan om op korte termijn flink te gaan investeren? Dan is het zinvol om na te gaan of u die investeringen nog dit jaar moet doen, of dat u die – gedeeltelijk – beter kunt uitstellen tot 2016. Een spreiding van investeringen over meerdere jaren leidt meestal tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en daarmee tot meer belastingvoordeel.
Om voor de KIA in aanmerking te komen moet een ondernemer in 2015 meer dan € 2.300 en maximaal € 306.693 investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal € 55.745; voor investeringen van meer dan € 55.745 tot € 103.231 is de KIA een vast bedrag van € 15.609. Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 103.231
Deze schijvenindeling maakt het voordelig om investeringen te ‘knippen’ en over twee jaren te spreiden. Blijft u dit jaar met de investeringen onder de drempel van € 2.300, dan doet u er verstandig aan de in 2016 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als u met de investeringen in 2016 wederom onder de drempel blijft. Twee jaar € 2.300 investeren levert geen aftrek op, een keer € 4.600 geeft dit jaar een aftrek van 28%, ofwel een aftrekpost van € 1.288.

Stuur de rekening per e-mail!

Ondernemers kunnen vanaf 12 februari 2009 hun rekeningen volledig elektronisch verzenden. Financiën heeft de regels voor het elektronisch factureren vergaand vereenvoudigd. De opmaak en het versturen van de factuurgegevens is vormvrij; voor elektronische facturen gelden dezelfde eisen als voor papieren facturen. Voor het elektronisch verzenden van de factuur geldt nog maar één voorwaarde: de afnemer moet dat aanvaarden. De ondernemer kan die wijze van facturering vooraf met zijn afnemer afspreken, maar dat is niet vereist. Als de afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de elektronische verzending. Bij transacties tussen ondernemers in Nederland zal dat naar verwachting geen problemen opleveren.
Een elektronische factuur moet dezelfde gegevens bevatten als een papieren factuur. Ook de bewaarplicht is gelijk: de ondernemer die de factuur verzendt én de ondernemer die de factuur krijgt, moeten die zeven jaar bewaren. De ondernemer is vrij in de wijze waarop hij de facturen opslaat. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de ondernemer de factuurgegevens op verzoek van de inspecteur binnen een redelijke termijn ter beschikking moet kunnen stellen.

Vraag de ontvanger telefonisch om uitstel van betaling

Hebt u liquiditeitsproblemen en moeite om uw belastingen op tijd te betalen? Vraag dan om kort uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het kan telefonisch! Natuurlijk zijn er voorwaarden. Telefonisch uitstel van betaling wordt alleen verleend als de openstaande belastingschuld minder is dan € 20.000. Het uitstel wordt voor maximaal vier maanden verleend. U moet dan wel de aangiften voor (in ieder geval) de voorgaande twee tijdvakken tijdig hebben ingediend, geen dwangbevel voor te betalen belasting hebben ontvangen, en er zijn geen openstaande belastingschulden oninbaar geleden. Over het uitstel van betaling wordt rente berekend.
U kunt geen telefonisch uitstel krijgen voor voorlopige aanslagen die in termijnen mogen worden voldaan, voor aanslagen met een boete en voor toeslagschulden. Deze versoepeling geldt enkel voor ‘compliante’ ondernemers, dat zijn ondernemers die te goeder naam en faam bekend zijn bij de Belastingdienst.

Oudedagsreserve: omzetten in banksparen

Heeft u als ondernemer een oudedagsreserve in uw eenmanszaak opgebouwd? Ga dan eens na of u die niet kunt omzetten in een lijfrentespaarrekening (banksparen). Uw liquiditeitspositie in de zaak gaat er weliswaar op achter uit, maar daar krijgt u de zekerheid van een solvabeler oudedagsvoorziening voor terug. En u kunt extra profiteren van de 14% MKB-winstvrijstelling. Door de vrijval van de oudedagsreserve gaat uw winst uit onderneming omhoog, en dus ook het bedrag waarover u de 14% aftrek kunt toepassen. De extra winst in de zaak – door de OR-vrijval – wordt gecompenseerd door een even grote aftrekpost in privé voor het bedrag dat u op de lijfrentespaarrekening stort. Per saldo gaat uw fiscale inkomen omlaag, met het bedrag van de extra MKB-winstvrijstelling.
En in de zaak ontstaat weer ruimte voor een nieuwe oudedagsreserve. Overleg het eens met uw adviseur.

Een zakelijke beloning voor uw meewerkende partner

Indien uw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. U hebt de keuze uit drie mogelijkheden (als u geen man/vrouwfirma bent aangegaan), te weten: u kunt een dienstbetrekking met uw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek.
Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking met uw partner is vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding uit hoofde van de dienstbetrekking. Bij zo’n dienstbetrekking kunt u gebruik maken van faciliteiten in de loonbelasting. In deze situatie is uw partner overigens wel verplicht verzekerd ingevolge de werknemersverzekeringen en derhalve premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Indien u uw partner een reële arbeidsbeloning toekent, kunt u deze vergoeding als arbeidskosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat die vergoeding € 5.000 of meer bedraagt.

Let op: U moet de arbeidsbeloning periodiek aan uw partner betalen. Betaling dient plaats te vinden op een bank- of girorekening die op naam van de partner staat; desgewenst kunt u de vergoeding periodiek overmaken op een en/of rekening.

Geef eigenwoninglening door aan de fiscus!

Heeft u in 2014 uw eigen woning gefinancierd met een lening van een familielid, van uw BV of van een buitenlandse bank? Vergeet dan niet om die lening door te geven aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan heeft u geen recht op renteaftrek op die lening.
U kunt de vereiste informatie verstrekken met het digitale ‘Formulier Opgaaf lening eigen woning’ van de Belastingdienst: Opgaaf lening eigen woning (online formulier). Met dat formulier kan een nieuwe eigenwoninglening worden doorgegeven of een eerder doorgegeven lening worden gewijzigd of ingetrokken. De Belastingdienst gebruikt de informatie om na te gaan of de contractuele vastlegging van de lening voldoet, én of er wel voldoende afgelost wordt op de eigenwoninglening.
De informatie moet digitaal worden verstrekt bij de aangifte over het jaar waarin de lening tot stand is gekomen, maar uiterlijk op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

Schenken is voordeliger dan nalaten

Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen of kleinkinderen willen overdragen, moeten dat bij leven doen. Schenkingen zijn daarvoor hét aangewezen instrument. Geld schenken is veel leuker dan het nalaten. Een gulle gever stemt zijn (klein-)kinderen blij en tevreden én hij kan daarvan meegenieten. Ook fiscaal is schenken leuker: het kost veel minder belasting. Een erfenis van € 100.000 van vader op zoon kost € 8.031 aan erfbelasting. Schenkt vader die € 100.000 in tien jaarlijkse termijnen (met gebruikmaking van de reguliere vrijstellingen; zie hierna voor het benutten van de vrijstellingen), dan is zoonlief € 4.771 aan schenkbelasting kwijt. Een voordeel van ruim € 3.200!

Belastingteruggave door middeling

Als de hoogte van uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld kunt u in aanmerking komen voor een middelingsteruggave. Dat houdt in dat het inkomen van drie jaren in gelijke delen over de drie jaren wordt verdeeld. Voorwaarde voor middeling is dat alle drie de aanslagen over de jaren die in het middelingsverzoek zijn begrepen, definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden (geen bezwaar ingediend). Het verzoek tot middeling moet binnen drie jaar worden ingediend nadat alle drie de aanslagen definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden. Daarnaast geldt de voorwaarde dat het bedrag boven de drempel van € 545 moet komen voor een mogelijke teruggave. Elk te middelen jaar mag slechts één keer in een middelingsverzoek zijn begrepen. Reken vooraf het verzoek tot middelingsteruggaaf goed door om te bepalen voor welke jaren u een verzoek indient. Soms is het lucratiever om het verzoek tot middelingsteruggaaf uit te stellen en te wachten op een definitieve aanslag van een volgend jaar. Middeling kan ook een leuke optie zijn voor personen die kort geleden hun eerste 'echte' baan hebben gekregen en de jaren daarvoor een vakantiebaan of een bijbaan hebben gehad.

(Kleine) hypotheek aflossen

Het kan interessant zijn om een kleine hypotheek af te lossen die nog rust op uw eigenwoning. Voor een woning geldt het eigenwoningforfait. Deze bijtelling op uw inkomen verlaagt de aftrek van de hypotheekrente. Als er geen of een kleine hypotheek op uw eigenwoning rust, hoeft het eigenwoningforfait, of een deel daarvan, niet bij het inkomen te worden geteld. Door de aflossing is ook geen rente meer verschuldigd. Een bijkomend voordeel van het aflossen van een kleine hypotheek is dat het box 3-inkomen hierdoor in 2013 minder wordt, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart.

Schenk aan uw kind én kleinkind

Voor schenkingen aan kinderen geldt een reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 5.229, voor een schenking aan een kleinkind is dat € 2.092.
Senior kan een schenking aan junior (tot het bedrag van de wettelijke vrijstelling) leuk combineren met een vrijgestelde schenking aan de kinderen van junior, zijn kleinkinderen.
Bij zo’n combinatie kan senior aan junior een vrije schenking doen tot het totale bedrag van de vrijstellingen voor het kind én het kleinkind (in 2014 € 5.229 + € 2.092), onder de last dat junior het bedrag dat grootvader belastingvrij kan schenken aan zijn kleinkind, schuldig erkent aan dat kind. Junior krijgt zo zonder schenkbelasting de beschikking over het totale bedrag; de schuldigerkenning aan zijn kind kan hij op een passend tijdstip – mits bij leven – afwikkelen.

Is uw testament al flexibel?

De erflater die een goed testament opmaakt, kan daarmee een forse belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed testament is een testament dat de door de erflater gewenste vererving van zijn vermogen combineert met een minimale heffing van erfbelasting bij de erfgenamen. De praktijk kent veel verschillende testamenten, zoals een testament met wettelijke verdeling, een vruchtgebruiktestament, een ik-opatestament, een keuzelegaattestament, een turbotestament en ga zo maar door. Keuze genoeg.
Ook voor testamenten geldt: vrijheid, blijheid! En dat leidt er toe dat een erflater vaak kiest voor een keuzetestament. Met zo’n testament biedt hij zijn erfgenamen de keuze tussen diverse vormen van vererving: zij kunnen na zijn overlijden – op basis van de dan geldende omstandigheden – kiezen voor één van de in het testament genoemde vormen van vererving. Zodoende kan gekozen worden voor de fiscaal voordeligste optie!
De afgelopen jaren kan uw persoonlijke situatie zijn gewijzigd. Of uw financiële situatie. Controleer daarom of uw huidige testament nog aansluit bij uw bedoelingen. Door een testament op te maken kunt u niet alleen bereiken dat erfbelasting wordt bespaard. U kunt ook specifieke wensen tot uitdrukking brengen. Er is daarom eigenlijk geen reden te verzinnen om niet een testament op te maken. Sterker nog, een flexibel testament is van ‘levensbelang’.

Stichtingen en verenigingen: let op de hoogte van de winst!

Stichtingen en verenigingen zijn met ingang van 1 januari 2012 vrijgesteld van vennootschapsbelasting als in een jaar de winst niet hoger is dan € 15.000 of de winst van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren samen niet hoger is dan € 75.000. Soms kan het gunstiger zijn om wel belastingplichtig te zijn. In dat geval kan de stichting of vereniging er voor kiezen om niet te worden vrijgesteld. Deze keuze wordt gemaakt voor een periode van 5 jaar. Voor culturele instellingen geldt een keuze voor integrale belastingplicht voor een periode van 10 jaar. Het is dus belangrijk dat de keuze voor al dan niet een vrijstelling goed wordt doorgerekend. Daarbij is van belang dat een stichting of vereniging die heeft gekozen voor belastingplicht, de verliezen uit de vrijgestelde periode niet kan verrekenen.

Maak gebruik van de kleine-ondernemersregeling (KOR)

De omzetbelasting kent een speciale regeling voor ondernemers/natuurlijke personen die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Dit bedrag is na aftrek van de voorbelasting. Als u in aanmerking komt voor deze regeling hoeft u een deel of de gehele btw niet te voldoen. Als u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd, geldt een volledige vermindering. U moet er wel rekening mee houden dat het bedrag van de vermindering tot het inkomen in box 1 behoort, dus helemaal belastingvrij is de regeling niet.

meer informatie

Volg ons op social media
Copyright Waasdorp AA 2021 - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement