Tips / Het belang van een goed testament
Het belang van een goed testament

Het belang van een goed testament

Als uw adviseur willen wij u zo goed mogelijk begeleiden bij alle financiële vraagstukken die zich op privé en zakelijk vlak kunnen voordoen. En hoewel het geen leuk onderwerp is, moeten we hierbij ook stilstaan bij de gevolgen van overlijden. Dan komt onmiddellijk de vraag op of een testament wenselijk is. En dan blijkt al snel het belang van een goed testament.

 

Overlijden zonder testament

Als u overlijdt zonder testament geldt het wettelijk erfrecht. Uw vermogen vererft dan in eerste instantie naar uw echtgenoot en kinderen. Een geregistreerd partner wordt gelijkgesteld aan een echtgenoot. De echtgenoot en kinderen erven ieder een gelijk deel. Echter, de kinderen krijgen hun aandeel pas als ook uw echtgenoot is overleden. Let op, stiefkinderen erven alleen als u dit in uw testament hebt bepaald!

Stel u hebt een echtgenoot en twee kinderen, dan erven zij ieder 1/3de deel van uw vermogen. De langstlevende (uw echtgenoot) verkrijgt echter alle goederen (zowel bezittingen als schulden) en wordt daardoor overbedeeld. De langstlevende krijgt daarom een schuld aan de kinderen. De kinderen worden onderbedeeld en krijgen daarom een vordering op de langstlevende.

 

In eerste aanleg lijkt dit een prima oplossing. Maar past het ook bij uw situatie? Wilt u andere erfgenamen benoemen of een andere wijze van vererving regelen, dan kunt u dat regelen in een testament.

 

Indien u samenwoont, erft uw partner niet automatisch van u, ook niet als u een notariële samenlevingsovereenkomst hebt opgesteld. Indien u wel wilt dat uw partner van u erft, dan dient u een testament op te laten stellen en uw partner daarin tot erfgenaam te benoemen!

 

Clausules in een testament

U kunt in uw testament bepaalde clausules laten opnemen zoals:

 • Bewind. U wijst een bewindvoerder aan die het vermogen van de kinderen beheert totdat zij een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 23 jaar) hebben bereikt.
 • Uitsluitingsclausule. Hiermee bepaalt u dat uw nalatenschap aan uw eigen kind toekomt en niet aan zijn of haar partner. Met het oog op echtscheiding geen overbodige clausule.
 • AWBZ. Bij opname in een AWBZ instelling worden de overbedelingsschulden afgelost wat tot een lagere AWBZ-bijdrage kan leiden, maar ook tot een lager beschikbaar vermogen.
 • Tweetrapsmaking. U bepaalt niet alleen wie uw vermogen erft, maar ook wie uw vermogen krijgt na het overlijden van uw erfgenaam. Deze clausule wordt vaak gebruikt indien er sprake is geweest van een echtscheiding of een tweede partner.
 • Voogdij. Wie krijgt de voogdij over uw minderjarige kinderen als u en uw partner komen te overlijden?
 • Executeur. Wie gaat de nalatenschap afhandelen?

 

Fiscale gevolgen

Uw erfgenamen zijn erfbelasting verschuldigd over hetgeen zij van u erven. Zie hieronder.

Echtgenoot/

partner/kind

Kleinkinderen

 Overige

 erfgenamen

Tot € 121.903

10%

18%

30%

Vanaf € 121.903

20%

36%

40%

 

Daarbij gelden echter wel vrijstellingen. Uw echtgenoot/partner heeft bijvoorbeeld recht op een vrijstelling van € 636.180 en uw (klein)kinderen op € 20.148. Om die reden kan het interessant zijn om bijvoorbeeld uw partner meer te laten erven dan uw kinderen en om de kleinkinderen ook een bedrag na te laten.

 

Woont u ongehuwd samen, laat dan controleren of uw partner in aanmerking komt voor de hoge vrijstelling van € 636.180.

 

Er dient echter niet alleen gekeken te worden naar de fiscale gevolgen bij het eerste overlijden. Het lijkt voordelig dat er bij het eerste overlijden minder erfbelasting verschuldigd is. Leidt dat echter bij het tweede overlijden tot juist meer verschuldigde erfbelasting, dan pakt het in zijn geheel nadelig uit. Om dit te voorkomen kunt u bijvoorbeeld een vruchtgebruikconstructie opnemen in uw testament. Ook kunt u uw erfgenamen de keuze geven te ‘spelen’ met de rente die wordt bijgeschreven op de schuld van de langstlevende echtgenoot aan de kinderen.

 

Doordat niet altijd op voorhand te bepalen is wat de meest optimale verdeling van uw nalatenschap zal zijn, is het verstandig om het mogelijk te maken dat de nabestaanden op het moment van overlijden keuzes krijgen. Bijvoorbeeld dat men mag kiezen voor het wettelijk erfrecht met enige aanpassingen, maar ook dat men mag kiezen voor een vruchtgebruikconstructie indien dat beter uitkomt. In een keuzetestament creëert u deze mogelijkheden. Omdat het keuzetestament bij de afwikkeling van de nalatenschap ingewikkeld (en daardoor duurder) is, is het keuzetestament niet voor iedereen de beste optie. Laat u vooraf goed informeren over zowel de fiscale als de praktische gevolgen van een dergelijk uitgebreid testament.

 

Wilt u fiscaal voordeel behalen? Een keuzetestament maakt het mogelijk dat bij een daadwerkelijk overlijden de meest gunstige uitwerking gekozen kan worden!

 

Uw onderneming

Bestaat uw nalatenschap voor een groot deel uit een onderneming, dan leidt dit er toe dat bij overlijden zonder testament de onderneming aan de langstlevende partner toekomt. Maar misschien is het de bedoeling dat uw zoon of dochter de onderneming gaat voortzetten. Ook fiscaal kan dat voordelen geven. Voor ondernemingen geldt namelijk de bedrijfsopvolgingsregeling die ervoor zorgt dat over de eerste € 1.060.298 geen erfbelasting verschuldigd is. En van het meerdere ondernemingsvermogen wordt 83% vrijgesteld. Dit alles onder strikte voorwaarden. De erfgenamen dienen de onderneming bijvoorbeeld vijf jaar voort te zetten en er moet sprake zijn van een actieve onderneming (dus geen BV met alleen beleggingsvermogen).

 

 Wie gaat uw onderneming voortzetten? In uw testament kunt u dat bepalen!

 

Passende oplossing

Hiervoor is al aangegeven dat u in uw testament veel kunt bepalen. Doordat er zoveel mogelijk is, is het vaak lastig om de juiste oplossing te vinden. Daarbij spelen niet alleen financiële zaken een rol, maar ook juridische. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd of hebt u huwelijkse voorwaarden laten opmaken? Is er bij oprichting van de BV bepaald dat er bij overlijden een aanbiedingsplicht is van de aandelen aan de compagnon?

 

   Wilt u dat de zaken bij uw overlijden zo optimaal mogelijk zijn geregeld? Maak dan   
   voordat u een testament laat opstellen een totaaloverzicht van de financiële en
   juridische zaken die spelen!

 

Conclusie

Een testament is zeker voor ondernemers een absolute must. De wettelijke verdeling is onvoldoende ingericht op het overlijden van een ondernemer. Hebt u al een testament? Dan is het zinvol om eens te laten bekijken of uw testament nog up-to-date is. De laatste jaren is er veel veranderd in de erfbelasting en specifiek met betrekking tot ondernemingsvermogen.

Door het totaaloverzicht van uw financiële, fiscale en juridische positie te combineren met uw persoonlijke wensen en doelstellingen, kan het optimale testament voor u worden opgesteld. Omdat het grootste deel van uw zaken bij ons al bekend is, zijn wij bij uitstek het eerste aanspreekpunt binnen dit traject. In samenspraak met de notaris kan daarna een testament worden opgesteld, waardoor u de zekerheid hebt dat de zaken bij een onverhoopt overlijden goed zijn geregeld.

 

Disclaimer

Deze brochure is gebaseerd op de (voorgestelde) regelgeving zoals die in de op 06 januari 2016 bekend was. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Archief

meer informatie 2007

Registratie goede doelen

Op 1 januari 2008 gaan de nieuwe fiscale regels voor goede doelen in. Voor 1 januari dient een aanvraag bij de belastingdienst te worden ingediend om te worden geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangemerkt moet o.a. aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk
 • de werkzaamheden dienen voor meer dan de helft het algemeen belang
 • de aanwezigheid van een beleidsplan en een deugdelijke administratie
 • het vermogen mag niet hoger zijn dan nodig voor het voortbestaan van de instelling

Instellingen die nu al geregistreerd staan, hebben van de belastingdienst reeds een aanvraagformulier ontvangen. Een aanvraagformulier kan besteld worden bij de belastingdienst. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl); wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

Aangifte Inkomstenbelasting

Als u inkomen genereert, bent u formeel verplicht om belastingaangifte te doen. Soms kan het echter zelfs aantrekkelijk zijn om aangifte te doen. In een aantal geval kunt u namelijk belastinggeld terugontvangen. Deze situatie kan zich voordoen bij grote uitgaven voor ziektekosten, in het geval u veel giften hebt gegeven, bij een gedurende het jaar gestart dienstverband of als u een eigen huis heeft. Om te berekenen of u voor een teruggaaf in aanmerking komt, kunt u het aangiftepakket van de belastingdienst downloaden (www.belastingdienst.nl). U kunt ook contact met ons opnemen om deze berekening te maken.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is weer opengesteld vanaf 1 januari 2007. Als u een energiebesparende investering doet, kunt u extra belastingaftrek ontvangen. Voorwaarde is wel dat de investering voor komt op de Energielijst 2007. Deze lijst is te downloaden via de site van SenterNovem. Voor meer informatie of ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact met ons opnemen.

Eenmalige verlaging box 2-tarief voor aanmerkelijk belang in 2007

Eén van de maatregelen van het belastingplan 2007 'Werken aan winst' is de eenmalige verlaging van het tarief in box 2 van de Inkomstenbelasting. Deze box bevat de inkomsten die een directeur grootaandeelhouder met zijn aandelenbezit realiseert. Dividenduitkeringen aan een directeur grootaandeelhouder wordt alleen dit jaar belast met 22%. Het reguliere tarief is 25%. 

Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze tips aanvaardt Waasdorp Accountants & Adviseurs geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden of onjuistheden. De genoemde tips geven slechts in hoofdlijnen de aandachtspunten weer. Voor uitgebreidere informatie en op uw situatie toegepast advies kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

meer informatie 2008

Personenvennootschappen

Naar alle waarschijnlijkheid zal per 1 juli 2008 de wetgeving rond de Maatschap, Vof en CV drastisch worden gewijzigd. Deze juridische vormen zullen komen te vervallen. In plaats hiervan wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende varianten:

 • stille vennootschap
 • openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV)
 • openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR)

Tevens zal de Handelsregisterwet gewijzigd worden en zal de rol van de Kamer van Koophandel worden uitgebreid.
Mocht u op dit moment ondernemen middels een Maatschap, Vof of CV, laat u dan tijdig informeren over de consequenties voor uw situatie.

Aangifte Inkomstenbelasting

Als u inkomen genereert, bent u formeel verplicht om belastingaangifte te doen. Soms kan het echter zelfs aantrekkelijk zijn om aangifte te doen. In een aantal geval kunt u namelijk belastinggeld terugontvangen. Deze situatie kan zich voordoen bij grote uitgaven voor ziektekosten, in het geval u veel giften hebt gegeven, bij een gedurende het jaar gestart dienstverband of als u een eigen huis heeft. Om te berekenen of u voor een teruggaaf in aanmerking komt, kunt u het aangiftepakket van de belastingdienst downloaden (www.belastingdienst.nl). U kunt ook contact met ons opnemen om deze berekening te maken.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is weer opengesteld vanaf 1 januari 2007. Als u een energiebesparende investering doet, kunt u extra belastingaftrek ontvangen. Voorwaarde is wel dat de investering voor komt op de Energielijst 2008. Deze lijst is te downloaden via de site van SenterNovem. Voor meer informatie of ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact met ons opnemen.

Registratie goede doelen

Op 1 januari 2008 zijn de nieuwe fiscale regels voor goede doelen ingegaan. Bij de belastingdienst dient een aanvraag te worden ingediend om geregistreerd te kunnen worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangemerkt moet o.a. aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk
 • de werkzaamheden dienen voor meer dan de helft het algemeen belang
 • de aanwezigheid van een beleidsplan en een deugdelijke administratie
 • het vermogen mag niet hoger zijn dan nodig voor het voortbestaan van de instelling

Instellingen die nu al geregistreerd staan, hebben van de belastingdienst reeds een aanvraagformulier ontvangen. Een aanvraagformulier kan besteld worden bij de belastingdienst. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl); wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

meer informatie 2009

meer informatie 2010

meer informatie 2011

meer informatie 2014

Eindejaarstips 2014

De werkkostenregeling: per 1 januari 2015 verplicht invoeren

Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling (WKR) gaan toepassen. De mogelijkheid om te kiezen voor de oude wettelijke regeling of voor de werkkostenregeling vervalt: iedere inhoudingsplichtige moet de WKR gaan toepassen!
Als u de WKR nog niet hebt ingevoerd, moet u nu snel in actie komen en overleggen met uw adviseur(s) welke aanpassingen van arbeidsvoorwaarden, administratie etc. doorgevoerd moeten worden om op 1 januari 2015 goed van start te kunnen gaan. Heeft u de WKR al eerder ingevoerd, houd er dan rekening mee dat die per 1 januari 2015 op enkele vitale onderdelen aangepast gaat worden. Financiën stelt in het Belastingplan 2015 vijf maatregelen voor om de WKR te vereenvoudigen, om de administratieve lasten voor werkgevers terug te dringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren. Die maatregelen gaan wel ten koste van de vrije ruimte: die gaat omlaag van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. Neem voor de details contact met ons op.

Regel een personeelsfonds

Hebt u, werkgever, al een personeelsfonds binnen uw bedrijf? Zo’n fonds kan erg nuttig zijn in combinatie met de werkkostenregeling. U kunt als werkgever een belastingvrije bijdrage verstrekken aan de kas van het personeelsfonds. Die bijdrage is – binnen de grenzen van de redelijkheid – géén loon voor de werknemers, en u kunt die bijdrage wél als loonkosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat tenminste driekwart van de werknemers lid kan worden van het fonds én dat het fonds met het geld leuke dingen doet voor het personeel. Het personeelsfonds wordt een aantrekkelijk alternatief voor ‘leuke dingen voor het personeel’ als u de vrije loonruimte van 1,2% van de loonsom (onder de werkkostenregeling) al voor andere personeelsvoorzieningen heeft benut.

Investeren plannen: in 2014 of 2015

Bent u van plan om op korte termijn flink te gaan investeren? Dan is het zinvol om na te gaan of u die investeringen nog dit jaar moet doen, of dat u die – gedeeltelijk – beter kunt uitstellen tot 2015. Een spreiding van investeringen over meerdere jaren leidt meestal tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en daarmee tot meer belastingvoordeel.
Om voor de KIA in aanmerking te komen moet een ondernemer in 2014 meer dan € 2.300 en maximaal € 306.931 investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal € 55.248; voor investeringen van meer dan € 55.248 tot € 102.311 is de KIA een vast bedrag van € 15.470. Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 102.311
Deze schijvenindeling maakt het voordelig om investeringen te ‘knippen’ en over twee jaren te spreiden. Blijft u dit jaar met de investeringen onder de drempel van € 2.300, dan doet u er verstandig aan de in 2015 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als u met de investeringen in 2015 wederom onder de drempel blijft. Twee jaar € 2.300 investeren levert geen aftrek op, een keer € 4.600 geeft dit jaar een aftrek van 28%, ofwel een aftrekpost van € 1.288.

Meer investeringsaftrek met de MIA en de EIA

Als u investeert in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen kunt u gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt en door het ministerie van Economische Zaken moet worden verklaard dat er sprake is van een energie-investering. De EIA bedraagt 41,5% bij een investering van meer dan € 2.500. De EIA kan samenlopen met de KIA. Reden genoeg om hiermee rekening te houden bij uw investeringsplannen.
Bij investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die door onze minister als milieu-investeringen zijn aangewezen, kunt u de milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen. Die aftrek loopt – afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddelen – op van 13,5% tot 36% bij een investering van meer dan € 2.500. MIA en KIA kunnen samenlopen, de MIA en de EIA niet.

Pensioenregeling: aanpassen vóór 1 januari 2015

Hebt u, werkgever, de pensioenregeling van uw medewerkers al aangepast aan de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Wet Witteveen 2015)? Per 1 januari 2015 moet de pensioenregeling voldoen aan de nieuwe regelgeving. Het pensioengevend inkomen wordt geplafonneerd op € 100.000, en de opbouwpercentages gaan fors omlaag:

 • voor een middelloonregeling: van 2,15% naar 1,875%

 • voor een eindloonregeling: van 1,9% naar 1,657%

 • voor een beschikbare premieregeling: een opbouw volgens een staffelpercentage.

Als de pensioenregeling per 1 januari 2015 niet voldoet aan de Wet Witteveen 2015 worden de opgebouwde pensioenrechten van uw werknemers in één keer in de belastingheffing betrokken. Zorg ervoor dat u vóór 1 januari 2015 met uw werknemers bindende afspraken maakt over een aanpassing van de pensioenregeling. Is dat niet haalbaar, dan kunt u een directe belastingheffing voorkomen door vóór 1 januari 2015 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om de pensioenregeling in tweeën te splitsen: in een deel dat niet voldoet aan de Wet Witteveen 2015, én een deel dat daar wel aan voldoet.

BTW op onderhoud woningen: verlengd tot 1 juli 2015

Het kabinet heeft per 1 maart 2013 de BTW op verbouwingen en renovatiewerk aan woningen tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde BTW-tarief ziet uitsluitend op arbeidskosten, niet op materiaalkosten, voor prestaties aan woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Bij het Belastingplan 2015 is voorgesteld om de BTW-tariefsverlaging te laten doorlopen tot 1 juli 2015. Het verlaagde BTW-tarief geldt uitsluitend voor woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. Bij een woon-werkpand kan de regeling ook worden benut mits het woongedeelte tenminste 50% van het gehele pand uitmaakt.

Geef eigenwoninglening door aan de fiscus!

Heeft u in 2013 uw eigen woning gefinancierd met een lening van een familielid, van uw BV of van een buitenlandse bank? Vergeet dan niet om die lening door te geven aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan heeft u geen recht op renteaftrek op die lening.
U kunt de vereiste informatie verstrekken met het digitale ‘Formulier Opgaaf lening eigen woning’ van de Belastingdienst: Opgaaf lening eigen woning (online formulier). Met dat formulier kan een nieuwe eigenwoninglening worden doorgegeven of een eerder doorgegeven lening worden gewijzigd of ingetrokken. De Belastingdienst gebruikt de informatie om na te gaan of de contractuele vastlegging van de lening voldoet, én of er wel voldoende afgelost wordt op de eigenwoninglening.
De informatie moet digitaal worden verstrekt bij de aangifte over het jaar waarin de lening tot stand is gekomen, maar uiterlijk op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

Schenkingsvrijstelling eigen woning niet verlengd

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor een eigen woning wordt niet verlengd. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft afwijzend gereageerd op het pleidooi van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), MKB Nederland en VNO-NCW om die regeling te verlengen omdat die zo’n positief effect heeft op de woningmarkt. De minister benadrukt dat de verruimde vrijstelling een tijdelijke maatregel is, om een kickstart te geven aan het herstel van de woningmarkt. De regeling “doet precies waarvoor die bedoeld was. Iedereen die dat wil kan er nog tot eind dit jaar gebruik van maken, maar daarna is het echt voorbij”.

Volg ons op social media
Copyright Waasdorp AA 2022 - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement