Tips / Subsidie waterbesparende maatregelen
Subsidie waterbesparende maatregelen

Subsidie waterbesparende maatregelen

Ook dit jaar is de droogte in ons land enorm. In plaats van het water zo snel mogelijk afvoeren, komt de focus steeds meer te liggen op (regen)water vasthouden en waterbesparende maatregelen. Waterschap Rivierenland heeft sinds kort subsidie beschikbaar voor agrariërs en particulieren die waterbesparende maatregelen nemen. Hieronder wat nadere informatie over de subsidie voor agrariërs. Meer informatie vindt u op de website van het Waterschap Rivierenland.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de te nemen maatregel:

 • Maatregelen met een potentieel hoog (meer dan 15-20%) waterbesparend effect of hoge mate van innovativiteit: 40% subsidiabel.
 • Maatregelen met een lager waterbesparend effect: 25% subsidiabel.

Naast procentuele vergoedingen zijn er vaste vergoedingen voor waterbesparende maatregelen.

De maximale vergoeding is €35.000 euro per bedrijf.

Voor Rivierenland-Zuid is in het totaal € 820.000 euro beschikbaar. Voor Rivierenland-Noord is in totaal € 650.000 beschikbaar. Subsidies worden verstrekt op basis van ‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’.

Archief

meer informatie 2007

Registratie goede doelen

Op 1 januari 2008 gaan de nieuwe fiscale regels voor goede doelen in. Voor 1 januari dient een aanvraag bij de belastingdienst te worden ingediend om te worden geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangemerkt moet o.a. aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk
 • de werkzaamheden dienen voor meer dan de helft het algemeen belang
 • de aanwezigheid van een beleidsplan en een deugdelijke administratie
 • het vermogen mag niet hoger zijn dan nodig voor het voortbestaan van de instelling

Instellingen die nu al geregistreerd staan, hebben van de belastingdienst reeds een aanvraagformulier ontvangen. Een aanvraagformulier kan besteld worden bij de belastingdienst. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl); wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

Aangifte Inkomstenbelasting

Als u inkomen genereert, bent u formeel verplicht om belastingaangifte te doen. Soms kan het echter zelfs aantrekkelijk zijn om aangifte te doen. In een aantal geval kunt u namelijk belastinggeld terugontvangen. Deze situatie kan zich voordoen bij grote uitgaven voor ziektekosten, in het geval u veel giften hebt gegeven, bij een gedurende het jaar gestart dienstverband of als u een eigen huis heeft. Om te berekenen of u voor een teruggaaf in aanmerking komt, kunt u het aangiftepakket van de belastingdienst downloaden (www.belastingdienst.nl). U kunt ook contact met ons opnemen om deze berekening te maken.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is weer opengesteld vanaf 1 januari 2007. Als u een energiebesparende investering doet, kunt u extra belastingaftrek ontvangen. Voorwaarde is wel dat de investering voor komt op de Energielijst 2007. Deze lijst is te downloaden via de site van SenterNovem. Voor meer informatie of ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact met ons opnemen.

Eenmalige verlaging box 2-tarief voor aanmerkelijk belang in 2007

Eén van de maatregelen van het belastingplan 2007 'Werken aan winst' is de eenmalige verlaging van het tarief in box 2 van de Inkomstenbelasting. Deze box bevat de inkomsten die een directeur grootaandeelhouder met zijn aandelenbezit realiseert. Dividenduitkeringen aan een directeur grootaandeelhouder wordt alleen dit jaar belast met 22%. Het reguliere tarief is 25%. 

Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze tips aanvaardt Waasdorp Accountants & Adviseurs geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden of onjuistheden. De genoemde tips geven slechts in hoofdlijnen de aandachtspunten weer. Voor uitgebreidere informatie en op uw situatie toegepast advies kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

meer informatie 2008

Personenvennootschappen

Naar alle waarschijnlijkheid zal per 1 juli 2008 de wetgeving rond de Maatschap, Vof en CV drastisch worden gewijzigd. Deze juridische vormen zullen komen te vervallen. In plaats hiervan wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende varianten:

 • stille vennootschap
 • openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV)
 • openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR)

Tevens zal de Handelsregisterwet gewijzigd worden en zal de rol van de Kamer van Koophandel worden uitgebreid.
Mocht u op dit moment ondernemen middels een Maatschap, Vof of CV, laat u dan tijdig informeren over de consequenties voor uw situatie.

Aangifte Inkomstenbelasting

Als u inkomen genereert, bent u formeel verplicht om belastingaangifte te doen. Soms kan het echter zelfs aantrekkelijk zijn om aangifte te doen. In een aantal geval kunt u namelijk belastinggeld terugontvangen. Deze situatie kan zich voordoen bij grote uitgaven voor ziektekosten, in het geval u veel giften hebt gegeven, bij een gedurende het jaar gestart dienstverband of als u een eigen huis heeft. Om te berekenen of u voor een teruggaaf in aanmerking komt, kunt u het aangiftepakket van de belastingdienst downloaden (www.belastingdienst.nl). U kunt ook contact met ons opnemen om deze berekening te maken.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is weer opengesteld vanaf 1 januari 2007. Als u een energiebesparende investering doet, kunt u extra belastingaftrek ontvangen. Voorwaarde is wel dat de investering voor komt op de Energielijst 2008. Deze lijst is te downloaden via de site van SenterNovem. Voor meer informatie of ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact met ons opnemen.

Registratie goede doelen

Op 1 januari 2008 zijn de nieuwe fiscale regels voor goede doelen ingegaan. Bij de belastingdienst dient een aanvraag te worden ingediend om geregistreerd te kunnen worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangemerkt moet o.a. aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk
 • de werkzaamheden dienen voor meer dan de helft het algemeen belang
 • de aanwezigheid van een beleidsplan en een deugdelijke administratie
 • het vermogen mag niet hoger zijn dan nodig voor het voortbestaan van de instelling

Instellingen die nu al geregistreerd staan, hebben van de belastingdienst reeds een aanvraagformulier ontvangen. Een aanvraagformulier kan besteld worden bij de belastingdienst. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl); wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

meer informatie 2009

meer informatie 2010

meer informatie 2011

meer informatie 2014

Eindejaarstips 2014

De werkkostenregeling: per 1 januari 2015 verplicht invoeren

Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling (WKR) gaan toepassen. De mogelijkheid om te kiezen voor de oude wettelijke regeling of voor de werkkostenregeling vervalt: iedere inhoudingsplichtige moet de WKR gaan toepassen!
Als u de WKR nog niet hebt ingevoerd, moet u nu snel in actie komen en overleggen met uw adviseur(s) welke aanpassingen van arbeidsvoorwaarden, administratie etc. doorgevoerd moeten worden om op 1 januari 2015 goed van start te kunnen gaan. Heeft u de WKR al eerder ingevoerd, houd er dan rekening mee dat die per 1 januari 2015 op enkele vitale onderdelen aangepast gaat worden. Financiën stelt in het Belastingplan 2015 vijf maatregelen voor om de WKR te vereenvoudigen, om de administratieve lasten voor werkgevers terug te dringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren. Die maatregelen gaan wel ten koste van de vrije ruimte: die gaat omlaag van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. Neem voor de details contact met ons op.

Regel een personeelsfonds

Hebt u, werkgever, al een personeelsfonds binnen uw bedrijf? Zo’n fonds kan erg nuttig zijn in combinatie met de werkkostenregeling. U kunt als werkgever een belastingvrije bijdrage verstrekken aan de kas van het personeelsfonds. Die bijdrage is – binnen de grenzen van de redelijkheid – géén loon voor de werknemers, en u kunt die bijdrage wél als loonkosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat tenminste driekwart van de werknemers lid kan worden van het fonds én dat het fonds met het geld leuke dingen doet voor het personeel. Het personeelsfonds wordt een aantrekkelijk alternatief voor ‘leuke dingen voor het personeel’ als u de vrije loonruimte van 1,2% van de loonsom (onder de werkkostenregeling) al voor andere personeelsvoorzieningen heeft benut.

Investeren plannen: in 2014 of 2015

Bent u van plan om op korte termijn flink te gaan investeren? Dan is het zinvol om na te gaan of u die investeringen nog dit jaar moet doen, of dat u die – gedeeltelijk – beter kunt uitstellen tot 2015. Een spreiding van investeringen over meerdere jaren leidt meestal tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en daarmee tot meer belastingvoordeel.
Om voor de KIA in aanmerking te komen moet een ondernemer in 2014 meer dan € 2.300 en maximaal € 306.931 investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal € 55.248; voor investeringen van meer dan € 55.248 tot € 102.311 is de KIA een vast bedrag van € 15.470. Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 102.311
Deze schijvenindeling maakt het voordelig om investeringen te ‘knippen’ en over twee jaren te spreiden. Blijft u dit jaar met de investeringen onder de drempel van € 2.300, dan doet u er verstandig aan de in 2015 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als u met de investeringen in 2015 wederom onder de drempel blijft. Twee jaar € 2.300 investeren levert geen aftrek op, een keer € 4.600 geeft dit jaar een aftrek van 28%, ofwel een aftrekpost van € 1.288.

Meer investeringsaftrek met de MIA en de EIA

Als u investeert in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen kunt u gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt en door het ministerie van Economische Zaken moet worden verklaard dat er sprake is van een energie-investering. De EIA bedraagt 41,5% bij een investering van meer dan € 2.500. De EIA kan samenlopen met de KIA. Reden genoeg om hiermee rekening te houden bij uw investeringsplannen.
Bij investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die door onze minister als milieu-investeringen zijn aangewezen, kunt u de milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen. Die aftrek loopt – afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddelen – op van 13,5% tot 36% bij een investering van meer dan € 2.500. MIA en KIA kunnen samenlopen, de MIA en de EIA niet.

Pensioenregeling: aanpassen vóór 1 januari 2015

Hebt u, werkgever, de pensioenregeling van uw medewerkers al aangepast aan de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Wet Witteveen 2015)? Per 1 januari 2015 moet de pensioenregeling voldoen aan de nieuwe regelgeving. Het pensioengevend inkomen wordt geplafonneerd op € 100.000, en de opbouwpercentages gaan fors omlaag:

 • voor een middelloonregeling: van 2,15% naar 1,875%

 • voor een eindloonregeling: van 1,9% naar 1,657%

 • voor een beschikbare premieregeling: een opbouw volgens een staffelpercentage.

Als de pensioenregeling per 1 januari 2015 niet voldoet aan de Wet Witteveen 2015 worden de opgebouwde pensioenrechten van uw werknemers in één keer in de belastingheffing betrokken. Zorg ervoor dat u vóór 1 januari 2015 met uw werknemers bindende afspraken maakt over een aanpassing van de pensioenregeling. Is dat niet haalbaar, dan kunt u een directe belastingheffing voorkomen door vóór 1 januari 2015 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om de pensioenregeling in tweeën te splitsen: in een deel dat niet voldoet aan de Wet Witteveen 2015, én een deel dat daar wel aan voldoet.

BTW op onderhoud woningen: verlengd tot 1 juli 2015

Het kabinet heeft per 1 maart 2013 de BTW op verbouwingen en renovatiewerk aan woningen tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde BTW-tarief ziet uitsluitend op arbeidskosten, niet op materiaalkosten, voor prestaties aan woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Bij het Belastingplan 2015 is voorgesteld om de BTW-tariefsverlaging te laten doorlopen tot 1 juli 2015. Het verlaagde BTW-tarief geldt uitsluitend voor woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. Bij een woon-werkpand kan de regeling ook worden benut mits het woongedeelte tenminste 50% van het gehele pand uitmaakt.

Geef eigenwoninglening door aan de fiscus!

Heeft u in 2013 uw eigen woning gefinancierd met een lening van een familielid, van uw BV of van een buitenlandse bank? Vergeet dan niet om die lening door te geven aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan heeft u geen recht op renteaftrek op die lening.
U kunt de vereiste informatie verstrekken met het digitale ‘Formulier Opgaaf lening eigen woning’ van de Belastingdienst: Opgaaf lening eigen woning (online formulier). Met dat formulier kan een nieuwe eigenwoninglening worden doorgegeven of een eerder doorgegeven lening worden gewijzigd of ingetrokken. De Belastingdienst gebruikt de informatie om na te gaan of de contractuele vastlegging van de lening voldoet, én of er wel voldoende afgelost wordt op de eigenwoninglening.
De informatie moet digitaal worden verstrekt bij de aangifte over het jaar waarin de lening tot stand is gekomen, maar uiterlijk op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

Schenkingsvrijstelling eigen woning niet verlengd

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor een eigen woning wordt niet verlengd. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft afwijzend gereageerd op het pleidooi van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), MKB Nederland en VNO-NCW om die regeling te verlengen omdat die zo’n positief effect heeft op de woningmarkt. De minister benadrukt dat de verruimde vrijstelling een tijdelijke maatregel is, om een kickstart te geven aan het herstel van de woningmarkt. De regeling “doet precies waarvoor die bedoeld was. Iedereen die dat wil kan er nog tot eind dit jaar gebruik van maken, maar daarna is het echt voorbij”.

Volg ons op social media
Copyright Waasdorp AA 2021 - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement